Chủ đầu tư: Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Dongyang Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: KCN Đại An- Hải Dương
Quy mô: 1000
Tiến độ: 05/07/2016 đến 31/12/2016 Tình trạng: Hoàn Thành