Chủ đầu tư: Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Dongyang Thầu chính: DongHoaIC
Thiết kế: DongHoaIC Thi công: DongHoaIC
HT Hợp đồng: Design & Construction Vị trí: KCN Bình xuyên 2 Vĩnh Phúc
Quy mô: 1000
Tiến độ: Từ 20/11/2017 đến 01/02/2018 Tình trạng: Đã hoàn thành