Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật, thiết kế, phác thảo công trình